Become Ocean

2003

9'

for three guzheng or guzheng ensemble

zheng factory

(-) World premiere: 2007, ISCM-ACL World Music Days Hong Kong, Nan Lian Garden Xiang Hai Xuan, Hong Kong / China; Hong Kong Chinese Orchestra Chamber Ensemble, Chew Hee-Chiat (cond.)


program notes